press to zoom

press to zoom
מסמך מדיניות עיריית ת"א
מסמך מדיניות עיריית ת"א

תשתית ונטיעה לעצים בריצוף ובהתאמה לפרופיל הרחוב ולפרוגרמה העירונית

press to zoom

press to zoom
1/3

מסמכי מדיניות עירוניים

עיריית ת"א, מחוזית ת"א